Thành phố Hưng Yên nhiệt liệt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Thực hiện Công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 2136/UBND –KT2 ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xây dựng Kế hoạch số 36/KH-STNMT-MTĐT ngày 20/9/2016 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Tin mới nhất
Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015.

Thành phố Hưng Yên nhiệt liệt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Thực hiện Công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 2136/UBND –KT2 ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xây dựng Kế hoạch số 36/KH-STNMT-MTĐT ngày 20/9/2016 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.

Thực hiện Công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 2136/UBND-KT2 ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 trên địa bàn thành phố Hưng Yên

Liên kết cổng thành viên
Thông tin cần biết
Thống kê
 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở Tài Nguyên và Môi Trường - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 437 Nguyễn Văn Linh  - Thành phố Hưng Yên
Điện thoại: 03213.863 624
Fax: 03213.515 091