Sở Tài nguyên và Môi trường: thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị  tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Công văn số 1214/STNMT-VP ngày 20/10/2016 của Sở về việc thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tin mới nhất
Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Nhằm xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

Nhằm xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải có được cấp lại? Nếu được thì phải làm các thủ tục gì, hồ sơ nộp ở đâu? Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định trình tự thủ tục thực hiện đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất.

Ảnh đẹp
Liên kết cổng thành viên
Thông tin cần biết
Thống kê
 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở Tài Nguyên và Môi Trường - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 437 Nguyễn Văn Linh  - Thành phố Hưng Yên
Điện thoại: 03213.863 624
Fax: 03213.515 091