Hướng tới xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ

Đăng ngày 07 - 12 - 2011
100%

Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ đặc biệt là hướng tới việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ đang được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hết sức quan tâm và nỗ lực triển khai theo kế hoạch đề ra.Luật Đo đạc và Bản đồ ra đời sẽ là công cụ pháp lý để điều chỉnh hoạt động đo đạc và bản đồ

Theo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, từ tháng 5/2005 đến nay, đã có trên 30 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về đo đạc và bản đồ do Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp với các Bộ, ngành soạn thảo được ban hành.
Theo đánh giá của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, nhìn chung các VBQPPL về đo đạc và bản đồ được ban hành trong giai đoạn này đều phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội cũng như mặt bằng công nghệ chung của ngành. Các VBQPPL đã tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho việc thống nhất quản lý Nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ, đưa quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đi vào nề nếp, hướng tới việc thống nhất sử dụng dữ liệu đo đạc cơ bản, chia sẻ và sử dụng chung thông tin, giảm dần tình trạng đo đạc chồng chéo, lãng phí. Công tác đo đạc và bản đồ cơ bản đã phục vụ kịp thời yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về lãnh thổ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, hoạt động phát triển kinh tế quốc dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học về trái đất, hòa nhập với khu vực và thế giới.
Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế hiện nay, nội dung chính sách pháp luật chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mở cửa và hội nhập quốc tế. Điều đó thể hiện ở việc, thiếu các quy định về quản lý năng lực hoạt động đo đạc và bản đồ của cá nhân, về quản lý hoạt động của tổ chức nước ngoài, về kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ. Các quy định về bảo mật, về quản lý, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ chưa thực sự hướng tới việc chia sẻ thông tin, cung cấp rộng rãi cho nhu cầu xã hội, nâng cao dân trí, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Một điều quan trọng nữa là, trong hệ thống các VBQPPL hiện nay thiếu các chế tài đủ mạnh để quản lý kinh tế đo đạc và bản đồ có hiệu quả, tránh đo vẽ chồng chéo gây lãng phí đầu tư ngân sách.
Theo Phòng Pháp chế (Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam), nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế cả về lực lượng cán bộ và nguồn kinh phí. Hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng pháp luật chưa được hoàn thiện. Bên cạnh đó, Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL còn tồn tại bất cập và chưa thực sự phù hợp. Trong quy trình xây dựng văn bản, công tác nghiên cứu, khảo sát thực tiễn chưa được coi trọng đúng mức, cơ chế phối kết hợp giữa soạn thảo và trình ban hành còn bất cập, nhất là khi hai việc này được giao cho hai đơn vị chủ trì. Về vấn đề này, lãnh đạo Phòng pháp chế đề xuất, Bộ cần sớm ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.
Để khắc phục những bất cập trên, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Cục là xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội khóa XIII (2011 - 2015) nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ. Với sự ra đời của Luật sẽ bảo đảm các hoạt động đo đạc và bản đồ phát triển đúng hướng và phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, bảo đảm không chồng chéo về đầu tư; khuyến khích sử dụng thông tin đo đạc và bản đồ vào quản lý, quy hoạch phát triển, trợ giúp quyết định của các cấp quản lý, phục vụ tiến bộ xã hội, nâng cao dân trí. Khi có luật, sẽ góp phần củng cố, kiện toàn các cơ quan quản lý Nhà nước trong ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam để đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ của ngành trong giai đọan mới. Đặc biệt, sẽ thúc đẩy xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ, khuyến khích các hoạt động đo đạc và bản đồ do các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước thực hiện thông qua cơ chế đấu thầu thực hiện công trình, sản phẩm.

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

°
52 người đang online