Ban hành Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài

Đăng ngày 13 - 06 - 2012
100%

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ. Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm; lập dự toán và quyết toán cho các công việc chuẩn hóa địa danh Việt Nam, chuẩn hóa địa danh nước ngoài và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác lập bản đồ.

Theo đó, công việc cho công tác chuẩn hóa địa danh Việt Nam bao gồm: Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu; thống kê địa danh trên bản đồ; xác minh địa danh trong phòng; chuẩn bị tài liệu đi thực địa; xác minh địa danh tại cấp xã; xác minh địa danh tại cấp huyện và thống nhất danh mục địa danh đã chuẩn hóa với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với việc chuẩn hóa địa danh nước ngoài sang tiếng Việt bao gồm: Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu; thống kê địa danh trên bản đồ; xác định nguyên ngữ của địa danh cần chuẩn hóa; phiên chuyển địa danh và thống nhất danh mục địa danh đã chuẩn hóa với Bộ Ngoại giao.

Riêng công tác xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh và cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh.

Theo Thông tư, định mức này áp dụng cho các công ty Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh phục vụ công tác lập bản đồ bằng ngân sách Nhà nước.

Tin mới nhất

100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính(14/03/2018 9:42 SA)

Phát triển ngành đo đạc và bản đồ có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực(14/11/2016 9:56 SA)

Thực trạng công tác cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện nay(04/07/2016 9:32 SA)

Triển khai công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính(29/06/2016 9:32 SA)

UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính...(13/06/2016 9:31 SA)

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ(03/07/2015 9:27 SA)

Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng ngành đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển vững mạnh (10/12/2014 9:25 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Dự án VLAP (16/07/2013 9:17 SA)

Đẩy nhanh tiển độ triển khai các gói thầu Dự án VLAP(31/05/2013 9:15 SA)

Khai mạc Diễn đàn không gian địa lý châu Á lần thứ 11 (18/09/2012 9:08 SA)

°
62 người đang online