Dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định của UBND tỉnh

Đăng ngày 07 - 02 - 2023
100%

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Dự thảo quyết định thay thế các quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014, số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015, số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh.

Để hoàn thiện bản Dự thảo trước khi trình UBND tỉnh quyết định ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia vào bản Dự thảo quy định.

Văn bản tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 17/02/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

1. Công văn lấy ý kiến Dự thảo 

2. Tờ trình ban hành

3. Dự thảo Quyết định

Tin mới nhất

Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)(03/01/2023 10:22 SA)

°
770 người đang online