Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 03 - 01 - 2023
100%

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai(sửa đổi), ỦY ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch  tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai(sửa đổi)(sau đây gọi là Kế hoạch)

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai(sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023

Chi tiết đính kèm tại đây: 95 QĐ.pdf  / Dự thảo Luật Đất đai.doc

Tin mới nhất

Dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định của UBND tỉnh(07/02/2023 3:22 CH)

°
68 người đang online