Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

100%

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

°
714 người đang online