http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế (11/01/2017)

Bộ Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,...

Mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái vào canh tác lúa (04/12/2014)

Sau các tỉnh Tiền Giang, An Giang, hiện nay mô hình áp dụng công nghệ sinh thái vào canh tác lúa giảm chi phí từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải khí nhà kính, tích cực bảo vệ môi...

°
522 người đang online