Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp giao ban Quý III/2017

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2017; ngày 28/6/2017, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã họp giao ban Quý III/2017 với Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường(TNMT) các huyện và thành phố Hưng Yên

Sau khi nghe các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng TNMT các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Đồng chí Giám đốc Sở kết luận: Xem chi tiết tại TB số 181.pdf

TTCNTT