Hưng Yên: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Xem tại đây chi tiết QĐ2410-QHKSan.pdf

TTCNTT