Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Thực hiện kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 1756/STNMT-BBT về việc tăng cường cung cấp tin, bài trên cổng thông tin điện tử sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiêt nội dungtại đây: CV-so1756.pdfKHoach-so406-TuyentruyenCCHC2018.pdf

TTCNTT