Sở Tài nguyên và môi trường: tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở TN và Môi trường

Thực hiện công văn số 826/STTTT-CNTT ngày 28/12/2017 của sở thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Trước nguy cơ mất an toàn tài khoản người dùng đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong cơ quan.

Ngày 04/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 08/STNMT-CNTT,  về việc tăng cường bảo vệ tài khoản và mật khẩu các hệ thống thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem chi tiết nội dung tại công văn-so08.pdf

TTCNTT