Hưng Yên: Rà soát việc bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin

Nhằm tạo hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, mới đây Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo bài bản, chính quy, có năng lực chuyên môn làm nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng...

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng tại đơn vị; dự kiến sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, quản trị mạng của đơn vị trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, chính phủ điện tử và kiến nghị, đề xuất với tỉnh nhằm khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng hoạt động của vị trí việc làm quan trọng này. Việc rà soát của các đơn vị hoàn thành trước ngày 20.1 tới để Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh theo quy định. 
 
Năm 2018, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị bảo mật để phục vụ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành theo kiến trúc chính quyền điện tử và tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4…

nguồn; BAOHUNGYEN.VN