100% số xã, thị trấn của Hưng Yên đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Ngoài đo đạc trực tiếp, nhiều phần diện tích đã được đo đạc trước đây cũng được đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và thực hiện số hóa theo hệ tọa độ VN-2000.
 
Bản đồ các khu dân cư, khu canh tác nông nghiệp được xây dựng theo các tỷ lệ 1/500, 1/1000 và 1/2000.
 
Hiện nay, cơ sở dữ liệu đo đạc của các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đã được số hóa, tích hợp và chuyển vào hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý, khai thác.

nguồn: baohungyen.vn