Hưng Yên: 67% lượng chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, đến nay, 67% lượng chất thải rắn nông thôn đã được thu gom, xử lý, 77% số xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới, 94% dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Trong lĩnh vực môi trường đô thị, y tế, công nghiệp, đến nay, Hưng Yên có 45% số cơ sở y tế công lập đã đầu tư, vận hành công trình xử lý nước thải y tế. 20% số khu đô thị loại IV trở nên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. 94% số cư dân thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 89% số chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý...

Tuy vậy, Hưng Yên vẫn còn 1/3 số rác thải sinh hoạt nông thôn chưa được thu gom, xử lý. Toàn tỉnh còn 7/9 thị trấn và thành phố Hưng Yên chưa có công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung. 55% số cơ sở y tế công lập chưa đầu tư, vận hành công trình xử lý nước thải y tế…  Thời gian tới, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các Sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nguồn xả thải, nhất là các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; yêu cầu các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để giám sát, đánh giá chặt chẽ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường; xây dựng bản đồ các khu vực ô nhiễm nguồn nước ngầm và công khai để người dân được biết. 

nguồn: monre.gov.vn