Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước đối với 72 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước các doanh nghiệp phải nộp trong cả thời hạn theo giấy phép khai thác nước đã được UBND tỉnh cấp là trên 11,7 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp đăng ký nộp tiền cấp quyền khai thác nước một lần trong năm 2018.
 
Tổng số tiền cấp quyền khai thác nước của 72 doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2018 là trên 4,5 tỷ đồng. 

nguồn: baohungyen.vn