Hưng Yên: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Mỹ, huyenj Mỹ Hào, huyện Kim Động

Ngày 19/12/2018 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 3006/QĐ-UBND; số 2872/QĐ-UBND; số 3007/QĐ-UBND; số 3008 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Mỹ, huyện Mỹ Hào và huyện Kim Động.

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 3006-Yên Mỹ.pdfQuyết định 3007- Mỹ Hào.pdfQuyết định số 3008- Kim Động.pdf

TTCNTT