Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 558/QĐ-STNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Chi cục Quản lý đất đai

Xem chi tiết nội dung tại đây: Quyết định số 558.pdf

TTCNTT