Hưng Yên: sửa đổi bổ sung bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ/UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 31/2017/QĐ-UBND V/v sửa đổi bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

Xem chi tiết nội dung các văn bản tại đây: Quyết định số 21.2014 -Giá đât.pdfQuyết định số 31.2017- giá đất.pdf

TTCNTT