Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

1.Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc- Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2020. xem chi tiết tại đây 

2.Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2020. xem chi tiết tại đây

3.Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2020. xem chi tiết tại đây

Cổng thông tin điện tử