Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy cơ khí VNC” của Công ty Cổ phần cơ khí VNC

Xem chi tiết Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy cơ khí VNC” của Công ty Cổ phần cơ khí VNC tại đây: Báo cáo cấp GPMT cơ khí VNC.pdf