Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Tanabe Việt Nam

Xem chi tiết Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Tanabe Việt Nam tại đây: PL10 GPMT TANABE-in.doc