Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất Naret Hưng Yên

Xem chi tiết tại đây: GPMT Naret_V3_merged.pdf