Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất bao bì nhựa mềm màng ghép phức hợp và thiết bị điện”

Xem chi tiết tại đây: GPMT Mai Lâm.doc