Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày 06/05/2015 Chính phủ ban hành nghị định số 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Xem chi tiết văn bản tại đây

chinhphu.vn