UBND Tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai;lập hồ sơ địa chính cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính

Ngày 10/6/2016 UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND; 1109/QĐ-UBND V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình Đo đạc-chỉnh lý lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai;lập hồ sơ địa chính cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng CSDL và tích hợp CSDL địa chính 13 xã thị trấn thuộc huyện Mỹ Hào, 11 xã thị trấn thuộc huyện Văn lâm

xem chi tiết QĐ số: 1108/QĐ-UBND1109/QĐ-UBND 

STNMT