Sở Tài nguyên và Môi trường: thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc tại Công văn số 1214/STNMT-VP ngày 20/10/2016 của Sở về việc thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Công văn số 424-CV/TU ngày 14/10/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Ngày 06/5/2016 Giám đốc Sở ban hành quyết định số 133A/QĐ-STNMT  quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ, số 145A/QĐ-STNMT ngày 11/5/2016, quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 17/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1313/STNMT-CNTT về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong thời điểm hiện nay.

Xem chi tiết QĐ số 133A/QĐ-STNMT; QĐ 145A/QĐ-STNMT; CV 1313/STNMT-CNTT tại đây

 

 

tt

P.K.C