phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở Tài nguyên và môi trường

Đăng ngày 31 - 12 - 2010
100%

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Sở như sau:

1. Đồng chí Bùi Thế Cử – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở:

- Phụ trách chung, lãnh đạo và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở và ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Là Chủ tài khoản khối quản lý nhà nước của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính của toàn ngành; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, các dự án đầu tư có thu tiền sử dụng đất, xây dựng khu, cụm công nghiệp, các dự án đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; đăng ký và thống kê đất đai

- Uỷ quyền cho các Phó Giám đốc Sở trực tiếp xem xét ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất, Đăng ký và Thống kê đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

2. Đồng chí Phạm Nam Lượng - Phó Giám đốc Sở:

- Thay mặt Giám đốc Sở phụ trách công việc của cơ quan khi được Giám đốc Sở uỷ quyền;

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản, biến đổi khí hậu và khí tượng thuỷ văn; Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính trong cơ quan; công tác pháp chế, công tác thông tin, lưu trữ về tài nguyên và môi trường.

- Xem xét và ký các văn bản liên quan đến những lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Tài nguyên - Khoáng sản; Thanh tra Sở; Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Khoái Châu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3.  Đồng chí Trần Đăng Anh - Phó Giám đốc  Sở:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường; công tác khoa học, kỹ thuật của Sở.

- Xem xét và ký các văn bản liên quan đến những lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc, phân tích Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện: Kim Động, Ân Thi, Văn Lâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

4.  Đồng chí Đặng Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác đo đạc và bản đồ; công tác định giá đất, giải phóng mặt bằng; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, giao đất các dự án tái định cư và các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất khác, gồm: An ninh - quốc phòng, giao thông, thủy lợi, các dự án xây dựng công trình văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, lợi ích công cộng và các công trình không nhằm vào mục đích kinh doanh.

- Xem xét và ký các văn bản liên quan đến những lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Đo đạc và Bản đồ, Định giá đất - Giải phóng mặt bằng, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang và Thành phố Hưng Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

5. Các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm thường xuyên trao đổi để phối hợp giải quyết công việc được thông suốt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị và các huyện, thành phố về công tác chuyên môn đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Sở được kịp thời; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; báo cáo Giám đốc Sở trước khi ký thay Giám đốc Sở các nội dung công việc được phân công (văn bản báo cáo Bộ, UBND tỉnh: Cấp phép, tham mưu cấp phép, Giấy chứng nhận về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và các văn bản Giám đốc giao chỉ đạo giải quyết).

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông báo số 138/TB-STNMT ngày 09/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố biết cùng phối hợp; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố biết thực hiện./.

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO SỞ(03/01/2011 9:23 SA)

°
68 người đang online