Chức năng nhiệm vụ Chi cục bảo vệ Môi trường

Đăng ngày 11 - 12 - 2008
100%

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1653/2008/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 28 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 437-TB-TU ngày 07/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Chi cục Bảo về môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 243/TT-SNV ngày 14/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở tách bộ phận quản lý môi trường từ Phòng Quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản, nước ngầm, khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Bảo vệ môi trường là tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường của tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.

Chi cục Bảo vệ môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Xây dựng mới trong khuôn viên đất còn lại của Sở Tài nguyên và Môi trường, trước mắt thuê trụ sở tại thị xã Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện chức năng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ, có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương tình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

2- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

3- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

4- Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

5- Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;

6- Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;

7- Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

8- Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt hoặc theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương.

9- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

10- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã và cán bộ địa chính - xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

11- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

12- Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật;

13- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1- Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cụ trưởng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổng hợp và đánh giá tác động môi trường;

+ Phòng Kiểm soát ô nhiễm.

3- Biên chế: Do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm tương ứng với khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể của Chi cục Bảo vệ môi trường. Trước mắt biên chế của Chi cục là: 06 biên chế, trong đó: Điều động 02 cán bộ, công chức chuyên ngành môi trường từ Phòng quản lý môi trường, tài nguyên khoáng sản, nước ngầm, khí tượng thuỷ văn về Chi cục; năm 2008 giao 04 biên chế.

Việc quản lý, sử dụng và tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo có trình độ tốt nghiệp Đại học chính quy đúng chuyên ngành bảo vệ môi trường.

Điều 4. Giao Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Chi cục theo quy định của pháp luật trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường căn cứ quyết định thi hành./.

Tin mới nhất

Văn Giang: Vì nông thôn mới sạch đẹp, trong lành(17/06/2019 2:14 CH)

°
654 người đang online