Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 21 - 01 - 2022
100%

Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

 Xem chi tiết văn bản tại đây  KH02.pdf

Tin mới nhất

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính TN&MT(17/08/2022 9:56 SA)

Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở tài nguyên và môi trường năm 2022(17/08/2022 9:04 SA)

công văn đăng ký, nâng cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ hồ sơ...(09/08/2022 9:45 SA)

Giấy mời sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 (25/07/2022 2:53 CH)

văn bản chỉ đạo thực hiện chính quyền điện tử tiến tới chuyển đổi số (14/07/2022 9:55 SA)

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Sở Tài nguyên và Môi trường(04/05/2022 10:00 SA)

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về...(04/05/2022 9:55 SA)

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an...(23/03/2022 4:47 CH)

văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2022(23/03/2022 9:52 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Sở tài nguyên và môi trường...(18/03/2022 8:57 SA)

°
645 người đang online