Hưng Yên: Phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh Hưng yên ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Xem chi tiết QĐ 2399_QH-nước mặt.pdf

TTCNTT