Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020

1. Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Xem chi tiết tại đây 

2.  Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2020

Xem chi tiết tại đây

3. Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường năm 2020

Xem chi tiết tại đây

 

 

Cổng thông tin điện tử