Xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Ngày 08/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 991/STNMT-CCQLĐĐ xin ý kiến tham gia cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và các quy định thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, trong đó xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai, lấy ý kiến và giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất.

Đến nay có 18 sở, ban, ngành, đoàn thể8 huyện, thành phố, thị xã đã có ý kiến tham gia cho dự thảo văn bản.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo quyết định của UBND tỉnh cho phù hợp để tiếp tục xin ý kiến tham gia. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến cho bản dự thảo quyết định đã được chỉnh sửa; gửi văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 19/7/2021 để tổng hợp; quá thời hạn trên Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được ý kiến tham gia thì được xem là đơn vị nhất trí với dự thảo quyết định.

(Dự thảo văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://sotnmt.hungyen.gov.vn, chuyên mục Văn bản và gửi kèm trên Hệ thống Quản lý Văn bản và điều hành)./.

Cổng thông tin điện tử