Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đính kèm tại đây: KẾ HOẠCH CCHC CỦA SỞ NĂM 2022.pdf