Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Xem chi tiết kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại đây: kế hoạch rà soát tthc năm 2022 của Sở.pdf