Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Dự án nhà máy YEV” của Công ty TNHH Yokowo Electronics Việt Nam

Xem chi tiết tại đây: Bao cao moi truong yokowo.doc