Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bao bì Long Biên” của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bao bì Long Biên

Xem chi tiết tại đây: GPMT BAO BÌ LONG BIÊN.doc