Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) và ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến lược “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Ngày Đại dương thế giới ngày 08 tháng 6 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are  Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Thực hiện các Công văn: số 1267/UBND-KT2 ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh; số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp, trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể sau:

1. Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 -2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 06/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/02/2021 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bảo vệ môi trường phù hợp điều kiện thực tế như: Mít tinh; vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, vớt rác thải khơi thông dòng chảy trên các sông, kênh, mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; quét dọn đường làng, ngõ xóm; trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

- Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023 tại các khu vực công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua đạt tính lan tỏa

- Phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; vận động, hướng dẫn cộng đồng nhận diện, lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nhất là xả chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn ra môi trường, đốt rác thải không đúng nơi quy định.

- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” để tạo sự lan toả, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; kiểm tra, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, tập trung vào phân loại, xử lý rác thải, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt việc quản lý, xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; đầu tư lắp đặt, vận hành trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

- Phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

- Tự rà soát, tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường: lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; xây dựng, vận hành có hiệu quả các công trình xử lý, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện nghiêm việc phân loại chất thải, lưu giữ chất thải theo quy định; thường xuyên kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, khí thải và bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị xử lý môi trường đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; kiểm tra các trang thiết bị, đảm bảo luôn sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, phòng, chống cháy nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Trang bị các phương tiện bảo hộ cho người lao động; định kỳ tập huấn cho cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố môi trường.

- Đẩy mạnh áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất nhằm hạn chế phát sinh chất thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng.

- Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế: Làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tổ chức các hội thi tìm hiểu về chủ đề môi trường; hội thi trưng bày, làm các sản phẩm tái chế..; Phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon.

- Ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại nơi sản xuất, nơi làm việc, khuôn viên đơn vị, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

- Treo băngzôn, panô, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện môi trường để tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường tại vị trí cổng chính đơn vị, nơi làm việc nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường

Xem chi tiết tại đây: huongungngaymttgvaddtg.pdf