Thư mời thẩm định giá (lần 2)

Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu mua sắm của Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường (Trung tâm).

Trung tâm có kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ quan trắc, phân tích. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá có đủ năng lực pháp lý theo quy định. Trung tâm thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá dịch vụ thẩm định, cụ thể:

- Tên tài sản thẩm định giá: Danh mục thiết bị kèm theo

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng gói thầu

- Thời điểm thẩm định giá: tháng 8 năm 2023  

Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường

Địa chỉ: Số 437 Nguyễn Văn Linh – phường Hiến Nam – TP Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên. Người liên hệ: Bà Hoàng Thu Hương, Phó trưởng Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, SĐT: 0975 252 288.

Thời gian nhận báo giá: trước ngày  10/8/2023

Hồ sơ gồm: - Văn bản chào giá

                    - Hồ sơ năng lực của đơn vị

Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường trận trọng thông báo./.

Xem Chi tiết tại đây: https://sotnmt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/van-ban/v.aspx?uid=1682