Bản tin tài nguyên nước số 8 năm 2023

Xem chi tiết tại đây: Ban tin TNN 08.pdf