Thông báo về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: lập HSMT và đánh giá HSDT Gói “ Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023”

          Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 2899/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023; số 309/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 về việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

          Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-TTQTTT ngày 25/10/2023 của Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt mua sắm vật liệu và dụng cụ thực hiện nhiệm vụ quan trắc mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023.

          Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường thông báo đến các đơn vị tư vấn có năng lực tham gia tư vấn: Lập HSMT và đánh giá HSDT, Gói “Mua sắm vật liệu thực hiện nhiệm vụ quan trắc, phân tích mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh năm 2023”

          Khi nhận được thông báo này, các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường (Địa chỉ: Số 437 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 28/10/2023 để Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định.

          Hồ sơ gồm:

          - Văn bản đề nghị tham gia tư vấn.

          - Hồ sơ năng lực của đơn vị.

           Mọi thông tin chi tiết cần làm rõ xin vui lòng liên hệ Bà Hoàng Thu Hương, Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài chính, SĐT: 0975 252 288.

          Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết tại đây: TB 06mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT.pdf

Cổng thông tin