Giấy phép môi trường dự án: “Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa” – Công ty TNHH công nghiệp nhựa Pioneer

Xem chi tiết tại đây: GPMT nhua Pinoeer.pdf