Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Dự án Asahi Kasei Advance Việt Nam

Xem chi tiết tại đây: Asahi kasei.pdf