CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh văn phòng : Ông  ĐỖ VĂN VĨ

Điện thoại cơ quan : 02213.863.624

Di động: 0343888688

Email: dvvi.tn@hungyen.gov.vn

 

2.THANH TRA SỞ

Chánh thanh tra: Ông HOÀNG VĂN CHIẾN

Điện thoại cơ quan: 02213.865.843

Di động: 0912392088

Email: Hvchien.tn@hungyen.gov.vn

 

3.PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Trưởng phòng : Ông  LÊ THANH LÂM

Điện thoại cơ quan : 02213.863.624

Di động: 0982389257

Email: Ltlam.tn@hungyen.gov.vn

 

4.PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM 

Trưởng phòng : Ông VŨ VĂN PHIẾN

Điện thoại cơ quan : 02213.863.623

Di động:

Email: vvphien@hungyen.gov.vn

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Trưởng phòng : Ông NGUYÊN VĂN OANH

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0988.25.8787

Email: nvoanh.tn@hungyen.gov.vn

 

6.PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trưởng phòng : Ông PHẠM NGỌC TRƯỜNG

Điện thoại cơ quan: 02213.552.330

Di động: 

Email: pntruong.tn@hungyen.gov.vn