LÃNH ĐẠO SỞ

 1. Giám đốc: Ông NGUYỄN VĂN PHÚ

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0913.258.647

Email:nvphu.tn@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Sở và Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; là chủ tài khoản khối văn phòng cơ quan Sở.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính của Sở; công tác tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; công tác thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và đất ở đô thị theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở trực tiếp xem xét ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Phó Giám đốc: Ông PHẠM NAM LƯỢNG

Điện thoại cơ quan: 02213.221.318

Di động: 0904118018

Email: pnluong.tn@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Thay mặt Giám đốc Sở phụ trách điều hành công việc của Sở khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên nước, Khí tưởng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Khoáng sản; Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; công tác pháp chế; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và cải cách hành chính trong cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Khoáng sản; Thanh tra Sở và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào.

3. Phó Giám đốc: Ông TRẦN ĐĂNG ANH

Điện thoại cơ quan: 02213.552.336

Di động: 0982831066

Email: trananh.tn@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Bảo vệ môi trường; công tác khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin của Sở và Ngành; công tác quan trắc, thông tin, lưu trữ về tài nguyên và môi trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Quan trắc- Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Quỹ Bảo vệ môi trường.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện: Kim Động, Ân Thi, Văn Lâm.

4. Phó Giám đốc: Ông BÙI XUÂN HẬU

Điện thoại cơ quan:

Di động: 0915037310

Email: bxhau.tn@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và Viễn thám; công tác quản lý đất đai, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất cho các dự án phục vụ tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất; công tác định giá đất; xác định giá đất cụ thể để đền bù, giải phóng mặt bằng để cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn, đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền; công tác đăng ký, thống kê đất đai. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám; Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Phụ trách theo dõi công tác của ngành tại các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang và thành phố Hưng Yên.